اهمیت آموزش قرآن

یادگیری ویاددهی قرآن،پاداش بزرگی دارد ودر اهمیت آن همین بس که خداوند از خود به عنوان معلم قرآن یاد می کند ومی فرماید: الرّحمن، علّم القرآن

پیامبر(ع) در این باره می فرماید: کسی که قرآن را یاد بگیرد وبه دیگران یاد دهد وبه محتوایش عمل کند

من راهنمای او به سوی بهشت خواهم بود.