قابل توجه

همکاران محترم می توانند جهت استفاده از قرائت آیات قرآنی   در کلاس ها از سایت التنزیل که در صفحه اصلی  سایت دبیر خانه قرار داده شده است استفاده کنند