برگزاری کارگاه مجازی

دبیرخانه قرآنی کارگاه مجازی مهمانی خدا را برگزار می کند.از همکاران دعوت می شود در این کارگاه

شرکت نمایید و گواهی دانش افزایی دریافت کنید.

 

زمان: چهارشنبه: 16 اسفند

 

ساعت: ساعت 10 صبح تا 24 شب

 

مخاطبین: دبیران متوسطه اول و دوم تمام رشته ها