قرآن غذای آماده الهی

در حديثي از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) آمده است: 

«أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مَأْدُبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُم‏»؛

(قرآن غذاي آماده الهي است ...).

قرآن سفره‏ اي نيست كه هر كسي غذاي خود را همراه بياورد و بر آن سفره بخورد. يعني كسي حق ندارد

خواسته‏ هاي خود را بر قرآن تحميل كند و برداشتهاي خود را به حساب قرآن بگذارد؛ زيرا قرآن غذايي

است آماده كه هر كسي گرسنه معارف باشد از اين غذا استفاده خواهد كرد.