در ماه مبارک رمضان از خداوند چه بخواهیم؟

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی  کرامت‏ طلبی در ماه مبارک رمضان را مورد توصیه قرار

دادند و می فرمایند: شما در این ماه، کرامت بخواهید؛ زیرا خداوند آبروی انسان کریم را نمی‏ ریزد و

همیشه آن را حفظ می‏ کند؛ کرامت وصف خاصّ فرشتگان است. فرشتگان، بندگان مکرّمند، شما هم

دراین ماه مبارک کنار سفرهٴ کرامت دعوت شده‏ اید؛ سعی کنید، کریم بشوید. کرامت، یعنی نزاهت از

پستی و فرومایگی؛ همهٴ دستورات اسلام به انسان روح کرامت می‏ بخشد چون از ناحیه خدای کریم آمده

است.

 اگر انسان بیش از مقداری که برای حفظ آبرو نیاز است عمر خود را صرف دنیا کند

ضرر کرده و برای او وبال است. اسلام از طرفی می‏ گوید: دل به دنیا مبند و از طرفی دیگر می‏ فرماید:

کریمانه زندگی کن، برای کرامت جامعه اسلامی تولید داشته باش و برای سربلندی خود و جامعه اسلامی

تلاش و کوشش کن، دیگران را نیز از دسترنج خود برخوردار ساز.

 

منبع: کتاب حکمت عبادات اثر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی