پیام هفته12

جاءَالحَقِّ وَ زَهَقَ البَاطِلَ اِنَّ البَاطِلَ  کَانَ زَهُوقاً .                    اسراء/81                                                                                                                                                                                                                                                                                                     حق آمد وباطل نابود شد قطعاً باطل نابود شدنی است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        امام باقر(ع) فرمودند:هنگامی که قائم قیام کند دولت باطل از بین می رود.