پیام هفته14

اِنَ الصَّلوةَ کَانَت عَلَی المُومِنِینَ کِتاباً مَوقُوتاً . نساء/103                                                                                                                                           قطعاً نماز بر مومنان واجب دارای وقت معین و زمان بندی شده است.                                                                                                                                                امام صادق(ع) فرمودند: فضیلت خواندن نماز دراول وقت نسبت به تاخیر انداختن آن،مثل  فضیلت آخرت بر دنیاست.   منبع:ثواب الاعمال،ص36