پیام هفته 16

اِنَّا انزلنَاهُ فِی لَیلَة القَدر ، وَ مَا اَدریکَ مَا لَیلَة القَدر. قدر/1و2                                                                                                                                                 به راستی ما آن را در شب قدر فرستادیم و تو چه می دانی شب قدر چیست؟