پیام هفته 26

 فَاَمآ مَن طَغی و اثرالحیوة الدنیا فان الجحیم هِی الماوی.    نازعات/38

 اما آن کسی که طغیان کرده وزندگی دنیا را مقدم داشته مسلما دوزخ جایگاه اوست.

 حضرت علی (ع) فرمودند: آرزوی طولانی باعث فراموشی آخرت می شود.

  ( کافی/2/335)َ