پیام هفته 29

 یَا اَیّها النَاس اّعبّدّوا رَبَکّم اَلَذی خَلَقَکّم.     (بقره /21)

  ای مردم پروردگار خود را پرستش کنید آن کس که شما را آفرید.

 پیامبر(ص) فرمودند: خدا را چنان عبادت کن که گویا او را می بینی زیرا اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند.               (کنزالعمال،5250)