پیام هفته5

ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بکل شیءعلیما. (احزاب،40)

محمد پدر هیچ یک از مردان شمانیست اما او فرستاده ی خداوخاتم پیامبران است وخدابه هرچیزی داناست.

پیامبر(ص)فرمودند:نزدیک ترین شما به من در روز قیامت امانتدارترین،وفادارترینبه عهدوپیمان،خوش اخلاق ترین ونزدیک ترین شما به مردم است.  ( امالی شیخ طوسی،ص 229)