پیام هفته 6

   

 واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا  (ال عمران،103) 

 همگی به ریسمان الهی چنگ زنید ومتفرق نشوید.                                                                                                                                                          پیامبر(ص) فرمودند: مومنان با هم برادرند ،خونشان با هم برابر است ودر برابر دشمن متحد ویکپارچه   هستند. (کافی،ج2،ص166)