پیام هفته 7

      

  لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخروذکرالله کثیرا  (احزاب،21)                                                                         

  قطعا رسول خدا برای شما اسوه ی نیکویی است برای کسی که به خدا وروز اخرت امید دارد وخدا را بسیار یاد می کند.