پیام هفته 8

 

ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان عنه مسئولا. (اسراء،36)     

   وچیزی را که بدان علم نداری دنبال نکن،همانا گوش وچشم ودل ،از همه آن ها باز خواست خواهد شد.

 امام علی (ع) فرمودند: گوش خود را به شنیدن خوبی ها عادت بده، وبه آن چه که به صلاح ودرستی تو نمی افزاید گوش مسپار، زیرا این کار دل ها را زنگار می زند وموجب سرزنش می شود. (غررالحکم،ص215)