پیام هفته9

 

وَ وَ صَّینَا الِانسانَ بِوالِدیهِ حُسناً   وما به انسان درباره پدر ومادرش سفارش کردیم که به نیکی وخوبی عمل نماید. (عنکبوت،8)                                                                                                                                                                                                                      امام صادق (ع)فرمودند:منظور از احسان به پدر ومادر این است که با آنها به نیکویی همنشینی کنی ومبادا بگذاری آنها مجبور شوند در آن چه بدان نیاز دارند از تو مسئلت کنند حتی اگر خودشان مستغنی  وبی نیاز باشند.  تفسیر النورالثقلین،ج3،ص148