پیام هفته13

خُذِالعَفوِ وامُر بِالعُرفِ وَ اَعرِض عَنِ الجَاهِلینَ  اعراف/199                                                                                                                                                                                                                                          (با دوستان و مومنان) با عفو وگذشت باش همه را به نیکو کاری دعوت کن واز جاهلان روی گردان .                                                                                                                                                                                                                             حضرت علی (ع) فرمودند: زشت ترین عیب ها کم گذشتی از لغزش مردم و بزرگ ترین گناهان شتاب کردن در انتقام است.                                                                                           منبع: غررالحکم، ص537