گزارش محافل قرآنی مدارس استان قم در شش ماهه اول سال تحصیلی94 -1393

گزارش اجرای محافل قرآنی شش ماهه اول سال تحصیلی 94-93 :

1- دبستان دخترانه امام محمد تقی (ع) –ناحیه2-سه شنبه 27 آبان  93

2-متوسطه دوره دوم دبیرستان پسرانه نور –ناحیه2-سه شنبه 11 آذر 93

3-دبستان پسرانه علی ابن ابی طالب (ع)-ناحیه 2 – 18 آذر93

4- متوسطه دوره دوم دبیرستان پسرانه فرهنگ-ناحیه4-19 آذر 93

5- متوسطه دوره دوم دبیرستان دخترانه غدی-ناحیه3-15 آذر 93

6-دبستان پسرانه شهید بهشتی-ناحیه 2-18 آذر 93

7- متوسطه دوره دوم دبیرستان حضرت مریم – ناحیه 1 -19 آذر 93

8-متوسطه دوره اول دخترانه حضرت نرجس (س)-ناحیه2-18 آذر 93

9-متوسطه دوره دوم پسرانه آیت الله مشکینی – ناحیه 4 – 15 آذر 93

10-متوسطه دوره اول پسرانه فردوس – ناحیه 2 -25 آذر93

11- متوسطه دوره دوم حضرت مریم (2)-ناحیه1-15 آذر 93

12- متوسطه دوره دوم دخترانه هدف-ناحیه 2 -16 آذر 93

13- متوسطه دوره دوم دخترانه عصمت – ناحیه 3 -29 دی 93

14- متوسطه دوره دوم دخترانه شاهد رضویه-ناحیه1-1 دی 93

15-دبستان دخترانه امام حسن مجتبی(ع)-ناحیه2-9 دی 93

16-متوسطه دوره دوم مهندس نجیمی (1)-ناحیه 4-12 بهمن 93

17-مجتمع دحترانه عفت و تربیت روستای طایقان-ناحیه4-29 بهمن 93

18-مجتمع پسرانه طایقان-ناحیه4-29 بهمن 93

19-متوسطه دوره دوم دخترانه شرافت – ناحیه 4- 26 بهمن 93

20- متوسطه دوره دوم دخترانه فاطمیه-ناحیه 4-26 بهمن 93

21-متوسطه دوره اول دخترانه شهید فائزی – ناحیه 2-9 بهمن 93

22-متوسطه اول دخترانه شهید برقعی-ناحیه2-21 بهمن 93

23- متوسطه دوره دوم دخترانه نرجسیه-ناحیه4-بهمن 93

24- متوسطه دوره دوم پسرانه شهید زین الدین-ناحیه 2- 8 بهمن 93

25- متوسطه دوم دخترانه نجمه (2)-ناحیه 2-30 بهمن 93

26-متوسطه اول پسرانه شاهد علامه حلی-ناحیه 2 – 7 بهمن 93

27-مجتمع شهید ابراهیمیان سلفچگان-ناحیه2-21 بهمن 93

28-دبستان دخترانه دهه فجر-ناحیه 2- 13 بهمن 93

29- متوسطه دوره دوم پسرانه فرهنگ – ناحیه 4-بهمن 93

30-دبستان دخترانه حضرت سکینه (س)-ناحیه 2-11 اسفند 93

31- دبستان دخترانه هدایت-ناحیه 4-20 اسفند 93