کزارش محافل قرآنی اجرا شده در مدارس قم در سال تحصیلی 95-94

گزارش محافل قرآنی  اجرا شده درمدارس استان قم در سال تحصیلی 95-94 به شرح زیر می باشد.  

 

 

  1- دبیرستان دخترانه بلقیس برقعی ناحیه 4 شهر مقدس قم مهرماه 94 
 

   2-مدرسه ابتدایی امام محمد تقی (ع) ناحیه 2 شهر مقدس قم مهرماه 94

    3-مدرسه ابتدایی هدف ناحیه 2 شهر مقدس قم مهرماه 94

    4-مدرسه ابتدایی عرفان ناحیه2 شهر مقدس قم مهر ماه 94

    5-مدرسه ابتدایی فرقانی ناحیه 1 شهر مقدس قم مهرماه 94

      6-دبیرستان شاهد حضرت خدیجه (س) ناحیه 2 آبان ماه 94

       7-هنرستان زینب کبری (س) ناحیه 4 آبان ماه  94                                                                                        

     8-برخی مدارس ناحیه 2 (برقعی،هدف ،قریشی،نرجس و...) آذر ماه 94  

                                                                                                                                                9- دبیرستان دخترانه غیر دولتی رازی ناحیه 4 دی ماه 94

       10- دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ ناحیه 1 بهمن ماه 94