معرفی کتاب با موضوع قرآن وامام حسین(ع)

 همکاران عزیز جهت مطالعه بیشتر درباره قرآن و امام حسین (ع) کتب زیر معرفی می گردد:

1-با امام حسین (ع) در محضر قرآن تالیف محمد جواد مروجی طبسی

2-همگامی امام حسین(ع) با قرآن تالیف حسن دهشیری -رحمت جعفری

3-قرآن وامام حسین(ع) تالیف حسین مطهری محب

4-امام حسین وقرآن کاری از مرکز فرهنگ ومعارف قرآن