کتاب شناسی قرآن وعلم

ردیف نام کتاب نویسنده انتشارات موضوعات مهم
1 پژوهشی در اعجاز   دکتر محمد علی رضایی اصفهانی انتشارات مبین0131-2244575  ،0911361325 کیهان شناسی ، پزشکی ، ریاضیات ، زیت شناسی و ......
2 فلسفه احکام  احمد اهتمام  چاپخانه اسلام اصفهان  فلسفه مطهرات و نجاسات 
3 مقایسه ای میان تورات، انجیل ، قرآن و علم  دکتر موریس بوکای ، ترجمه دبیر  دفتر نشر فرهنگ ، اسلامی ، تهران  مباحث کیهان شناسی و پزشکی به صورت تطبیقی
4 اشارات علمی ،عجاز امیز قران  دکتر محمد علی ،رضایی اصفهانی  نشر معارف ،21647544،- 02517744616 کیهان شناسی ، پزشکی ، زیست شناسی 
5 گذشته و آینده ، جهان  دکتر عبد الکریم ، بی آزار شیرازی  انتشارات طباطبایی قم کیهان شناسی 
6 طب در قرآن  دکتر دیاب و دکتر قرقوز ، ترجمه علی چراغی انتشارات صحفی ، تهران علوم پزشکی 
7 در آمدی بر تفسیر ، علمی قرآن  دکتر محمد علی ،رضایی اصفهانی  انتشارات اسوه علم (رابطه ، قلمرو و تعارض و تاریخچه )
8 تفسیر علمی قرآن  دکتر علی رفیعی ، محمدی    سیر تطور تفسیر علمی 
9 زنده و جاوید و اعجاز جاویدان  مهندس محمدعلی سادات  انتشارات فلق تبریز هواشناسی و ...
10 نگاهی قرآنی به فشار روانی  اسحاق حسینی ، کوهساری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  بهداشت روانی 
11 قرآن و علوم طبیعت  دکتر مهدی گلشنی نشر مطهر – تهران  مباحث نظری رابطه ، قرآن و علم
12 دانش عصر فضا  ابت الله حسین ، نوری همدانی نشر مرتضی – قم  کیهان شناسی 
13 قرآن و روانشناسی  دکتر محمد عثمان نجاتی ، ترجمه عباس عرب  بنیاد پژوهش های اسلامی ، 05118421033 روانشناسی 
14 اسلام و بهداشت روانی  نویسندگان متعدد 021-6497544دفتر نشر معارف  2517744616    مجموعه مقالات  همایش نقش دین در بهداشت روان 
15 استعانت از قرآن کریم   در شفای جسمانی   علیرضا نیکبخت نصر ابادی   موسسه فرهنگی نشر قبله  6498856 بیماران
16 چکیده مقالات نخستین همایش گفتگوی علم و دین  نویسندگان متعدد  مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 0218501403  بهداشت و روان – علم و دین – مفهوم حیات و مباحث کاربردی 
17 کهکشان ها در قرآن  لطفی سلیمی  انتشارات انصاری02517731137 کیهان شناسی 
18 قرآن و علم روز   عبد الغنی الخطیب  ترجمه دکتر اسد الله مبشری   موسسه مطبوعاتی  عطائی 21312424 کیهان شناسی
19 آموزی های تندرستی ، در قرآن  حسن رضا رضائی  انتشارات مشهوره   پزشکی 
20 موسوعه اهل البیت ، الکونیه  فاضل الصفار سحر للطاعه و النشر بیروت  علوم مختلف 
21 نگاهی به دنیای حیوانات در قرآن کریم  جلیل ابو الحب ، ترجمه تقی متقی  دفتر تبلیغات اسلامی قم   زیست شناسی 
22 گیاهان در قرآن   دکتر محمد اقتدار  حسین فارقی ، ترجمه احمد نمایی  بنیاد پژوهش های استان مقدس رضوی  زیست شناسی 
23 قرآن و مدیریت و علوم سیاسی  مهندس عباس زاده و همکاران  بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه دانشگاه 0511764461 علم مدیریت ، علوم سیاسی 
24 الاسلام و الطب الحدیث اسلام ( طب جدید یا معجزات علمی قرآن )  عبد العزیز اسماعیل پاشا ترجمه سید غلامرضا سعیدی  انتشارات برهان  پزشکی 
25 موسیقی در تاریخ قرآن  علی اسماعیل پور  ناس  هنر 
26 قرآن کریم از نظر موازین بهداشتی جدید  سید اسماعیل اعرابی واعظ  تابان  بهداشت (پشکی)
27 الکون والارض و الانسان فی القرآن العظیم  عبدالرحید  اعرابی  دارالخبیر- دمشق  زمین شناسی و انسان شناسی 
28 قرآن و گیاهخواری  جمشید ایمانی راد  سعید نو  زیست شناسی و تغذیه 
29 قرآن و علم روز  سید جواد افتخاریان    مطبوعاتی افتخاریان  علوم مختلف 
30 التفسیر العلمی للایات الکونیه فی القرآن  احمد حنفی  دار المعارف مصر  علوم مختلف 
31 اعجاز عددی قرآن کریم و رد شبهات   محمود احمدی  انتشارات مسعود احمدی   ریاضیات 
32 اعجاز الرقم فی القرآن و الکریم بسام نهاد جرار  الموسسه الاسلامیه  ریاضیات 
33 اعجاز قرآن ،تحلیل آماری حروف مقطعه رشاد خلیفه ترجمه آیه اللهی  سازمان چاپ دانشگاه شیراز  ریاضیات 
34 الریاضیات فی القرآن الکریم  خلیفه عبدالسمیع خلیفه  مکتبه النهضه المصریه ریاضیات 
35 کشف الاسرار النوریه فیما یتلق بالاجرام السماویه محمد بن محمد الاسکندرانی    کیهان شناسی 
36 باد و باران در قرآن  مهدی بازرگان شرکت سهامی انتشار هواشناسی 
37 مطهرات در اسلام  مهدی بازرگان شرکت سهامی انتشار بهداشت 
38 هفت آسمان  محمدباقربهبودی کتابخانه مسجد جعفری قیطریه  کیهان شناسی 
39 آسمان های هفت گانه  سید عبدالله بلادی  موسسه مطبوعاتی بلادی  کیهان شناسی 
40 قرآن و طبیعت (جلد 6) دکتر عبد الکریم بی آزار شیرازی  انتشارات بعثت علوم مختلف 
41 خدا و اختراعات از دیدگاه علم و قرآن  دکتر عبد الکریم بی آزار شیرازی  دفتر نشر فرهنگ اسلامی  علوم مختلف 
42 مدیریت از منظر کتاب و سنت  سید صمصام قوامی  دبیرخانه مجلس خبرگان  مدیریت 
43 اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن  دکتر ولی الله نقی پور  مرکز انتشارات مدیریت دولتی  مدیریت 
44 مدیریت و فرماندهی در اسلام  ناصر مکارم شیرازی  هدف  مدیریت 
45 مدیریت در اسلام  محققان زیر نظر دکتر مهدی الوانی  پژوهشکده حوزه دانشگاه  مدیریت 
46 عقاید داروین و دانش ژنتیک نصرالله باب الحوائجی    زیست شناسی 
47 دارونسیم یا تکامل انواع  جعفر سبحانی  انتشارات توحید  زیست شناسی 
48 قرآن و تکامل  یدالله سبحانی  انتشارات راه امام زیست شناسی 
49 تکامل در قرآن  علی مشکینی ترجمه حسینی نژاد  دفتر نشر فرهنگ اسلامی  زیست شناسی 
50 النظریه القرآنیه حول خلق العالم  سلیم الجابی  مطبعه نصر دمشق  کیهان شناسی 
51 الاشارات العلمیه فی القرآن الکریم  مدحت حافظ ابراهیم  مکتبه غریب - قاهره  علوم مختلف 
52 الکون و القرآن یبحث عن علم الفلک محمدعلی حسن الحلبی مطبعه الجامعه بغداد  کیهان شناسی 
53  القرآن و العلوم  سعید ناصر الدهان  موسسه الاعلمی للمطبوعات  علوم مختلف 
54 پیشگوئی های علمی قرآن  مصطفی زمانی  انتشارات پیام اسلام  علوم مختلف 
55 رابطه علم و دین  عباسعلی سرفرازی  دفتر نشرو فرهنگ اسلامی  علوم مختلف 
56 التمهیدفی القرآن (جلد ششم ) محمد هادی معرفت  انتشارات جامعه مدرسین  علوم مختلف 
57 الاعجاز الکونی فی القرآن السید الجمیلی دار زاهد القدسی کیهان شناسی و ....
58 الاعجاز الطبی فی القرآن  السید الجمیلی دار و مکتبه الهلال  پزشکی 
59 الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم محمد ارناووط مکتبه مدبولی  علوم مختلف 
60 الجواهر فی تفسیر القرآن طنطاوی جوهری دارالفکر علوم مختلف 
61 زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن  محمد صادقی کتابفروشی مصطفوی  کیهان شناسی