کتب قرآنی با موضوع اعجاز قرآن

 1- نگاهی به اعجاز بیانی قرآن تالیف رضابابایی انتشارات کانون اندیشه جوان

 2-آفرینش هنری درقرآن تالیف سید قطب، ترجمه فولادوند

 3-زبان قرآن تالیف مقصود فراست خواه،تهران شرکت انتشارات علمی وفرهنگی

 4- هنر ومعنویت اسلامی،تالیف سیدحسین نصر،ترجمه رحیم قاسمیان،تهران،دفتر مطالعات دینی هنر

  5- اعجاز قرآن کریم با گرایش شبهه پژوهی تالیف محمد علی محمدی به کوشش مرکز فرهنگ ومعارف قرآن پژوهشکده علوم وفرهنگ اسلامی منتشر شد.