معرفی قرآن حکیم ترجمه آیت الله مشکینی

این مصحف شریف بر اساس قرائت عاصم به روایت حفص کتابت شده است ونگارش آن دارای ویژگی های ذیل است:

1- نگارش کلمات این مصحف متخذ از منابع مشهور علم رسم المصحف می باشد.

2-علامت گذاری کلمات :مبنای علامت گذاری کلمات در این مصحف،صحت وسهولت بیشتر قرائت قرآن بوده است.

3-موارد خاص قرائت رعایت شده است.

4-علایم وقف وسکت قرار داده شده است.

5-سایر علایم مانندعلامت انتهای آیه،علامت آغازجزء ،حزب وتقسیمات حزب،علامت آیه دارای سجده واجب قرار داده شده است.

خصوصیات ویژه این قرآن

1- در این قرآن حکیم فهرست موضوعی نکات و توضیحات تفصیلی آورده شده است.

2-این مجموعه که علاوه بر ترجمه شامل توضیحاتی در خصوص برخی از آیات هر صفحه می باشد.