معرفی کتاب نور ملکوت قرآن

کتاب نور ملکوت قرآن تالیف علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی (4جلد)

انتشارات نور ملکوت قرآن،چاپ وصحافی چاپخانه دانشگاه مشهد 1427 هجری قمری

در این مجموعه که قسمت اول از دوره انوارالملکوت است پیرامون هدایت قرآن به بهترین آئین ها وسبل سلام،توحیدی بودن منطق قرآن، بیان قرآن در خطاهای تورات وانجیل، احکام قرآن درمورد جهاد،قتل،بردگی وفدیه،سیر قرآن در آفاق وانفس،محکمات ومتشابهات قرآن،کیفیت قرائت قرآن در نماز وغیر آن،تاثیر قرآن در تربیت انسان کامل،عظمت اخلاق قرآن،بیان کیفیت خلقت انسان وسیارات در قرآن، عربیت واعجاز قرآن،سرگذشت تورات وانجیل فعلی،ومباحث قرآنی دیگر بحث شده است.