معرفی تفسیر راهنما

از کارهای نخستین مرکز فرهنگ ومعارف قرآن، نگارش  تفسیر ترتیبی قرآن است که بر اساس یادداشت های متفکر وقرآن پژوه معاصر آیت الله هاشمی رفسنجانی سامان یافته است محققین این گروه موفق شده اند یک بارسراسر قرآن را تفسیر وموضوع نگاری کنند.

این تفسیر 20 جلد است که از طرف مرکز فرهنگ ومعارف قرآن چاپ شده است.