کارگاه علوم ومعارف قرآنی 24

  فصاحت وبلاغت قرآن کریم

 قرآن کریم گفتاری است که از نظر درون ساخت وبرون ساخت وبرخورداری از سه عنصراستواری،زیبایی ومطابقت با مقتضای حال در عالی ترین حد متصور قرار دارد. حدی که فراتر از آن ممکن نبوده وفرازمینی بودن این کتاب را به اثبات می رساند. افزون بر عجز وناتوانی مخالفان قرآن از هم آوردی وارائه گفتاری همسان حتی به کوتاهی سوره کوثر، که از روز نخست تحدی تا کنون ادامه دارد،بسیاری از آنان خود به اوج وبلندای هنر بیانی قرآن اعتراف کرده اند.سخن ولیدبن مغیره یکی از ثروتمندان با نفوذ وسخن سنجان برجسته عرب که پس از شنیدن آیات نخستین سوره مبارکه غافر در اثر زیبایی دلکش آن، بی اختیار از قرآن ستایش کرده است گواه روشن مدعاست.اودر تمجید از قرآن چنین گفت: به خدا سوگندهم این که از محمد  گفتاری شنیدم که نه از جنس گفتار انسان است ونه از جنس گفتار جن،گفتاری است بس شیرین با طراوت وزیبایی دلنشین بسان درختی است که شاخش پر میوه وریشه اش پر آب است،گفتاری  که بر همه کلام ها  سرور است وگفتاری بر آن چیره نیست.

 تمجید واذعان به هنر قرآن اختصاص به مسلمانان یاآگاهان از زبان رسای عربی ندارد بلکه حتی بیگانگان ونا آشنایان به این زبان به طراوت،حلاوت وروح افزا بودن گفتار قرآنی تصریح نموده اند.

 همگان به جذابیت قرآن پای می فشارند وبرخی از آن به میدان مغناطیسی تعبیر می کنند که دل انسان را چون براده های آهن سخت اسیر خود می سازد.بی تردید بازگشت همه ویژگی های هنر بیانی قرآن،به زیبایی آن می باشد همان که مهم ترین عنصر اثر هنری را تشکیل می دهد.

 لیبون دانشمند فرانسوی می گوید: در عظمت وجلال قرآن همین بس که گذشت چهارده قرن از نزول آن نتوانسته کوچک ترین خللی درآن ایجاد کند،اسلوب بیان وکلمات قرآن چنان تازه وشیرین است که گویی دیروز پیدا شده است

 ویژگی های هنر بیانی قرآن عبارتند از: گزینش واژه های رسا ،گزینش ساختار ترکیبی برتر،رعایت مقتضای حال، بهرهگیری از اصل اختصار، رعایت محسنات بدیعیه،و...

  منبع:قرآن وهنرنوشته دکتر علی نصیری،ص53