کارگاه علوم ومعارف قرآنی (3)

مصونیت قرآن از تحریف

شبهه تحریف قرآن از گذشته ها ی دور مطرح بوده و پیوسته مورد انکار علمای بزرگ اسلام بوده است و در این باب کتب حدیث اهل سنت و شیعه روایاتی آمده است. بررسی شبهه تحریف قرآن به دلیل ارتباط با حجیت ظواهر قرآن اهمیت دارد و لازم است مورد ارزیابی قرار گیرد. این بحث در سه بخش مطرح می شود:

1-     دلایل نفی تحریف

2-     آرای علمای بزرگ اسلام در این مورد

3-     بررسی روایات منقول از اهل سنت و شیعه

در این مبحث به دلیل اطاله ی کلام به دلایل نفی تحریف اکتفا می کنیم.

ادامه مطلب: کارگاه علوم ومعارف قرآنی (3)

علوم ومعارف قرآن(1):اعجاز قرآن

اعجاز از ریشه عجز(ناتوانی) به معنای ناتوان ساختن می باشد. ناتوان ساختن بر دو گونه است: یکی آن که توانایی کسی قهرا از او سلب شود و او به عجز در آید. مثلا شخصی قدرت مالی یا مقامی دارد، آن مال یا مقام از او به زور گرفته شود و او به خاک مذلت بنشیند. دیگر آن که کاری انجام گیرد که دیگران از انجام و یا هم آوری با آن عاجز باشند بدون اینکه درباره آنان هیچ اقدام منفی به عمل آمده باشد. مثلا ممکن است کسی در کسب کمالات روحی و معنوی به اندازه ای پیشرفت کند که دست دیگران به او نرسد و از روی عجز دست فرو نهند. در مثل گویند: « فلان اخرس اعداء ه : فلانی زبان دشمنان خود را بند آورد». مقصود آن است که آن اندازه آراسته به کمالات گردیده و کاستی ها را از خود دور ساخته که جایی برای رخنه عیب جویان باقی نگذاشته است.

 اعجاز قرآن از نوع دوم است یعنی در بلاغت، فصاحت، استواری گفتار، رسا بودن بیان، نوآوری های فراوان در زمینه معارف و احکام و دیگر ویژگی ها، آن اندازه اوج گرفته که دور از دسترس بشریت قرار گرفته است. از این جهت قرآن را « معجزه خالده : معجزه جاوید» گویند. این حالت برای قرآن همیشگی و ثابت است چرا که این کتاب با عظمت، سند شریعت جاوید اسلام است.

ادامه مطلب: علوم ومعارف قرآن(1):اعجاز قرآن

علوم ومعارف قرآن (2): پدیده وحی

بحث و گفتگو در مورد وحی به این دلیل دارای اهمیت است که پایه شناخت کلام خدا می باشد و قرآن که سخن الهی است به وسیله وحی نازل شده است. وحی همان سروش غیبی است که از جانب ملکوت اعلی به جهان ماده فرو آمده است.

ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمه (اسراء – 39)

پس اساسی ترین بحث در زمینه مسایل قرآنی بحث در مورد شناخت وحی، چگونگی برقراری ارتباط بین ملا اعلی و ماده ..... و این که آیا امکان برقراری ارتباط بین این دو عالم می باشد.

ادامه مطلب: علوم ومعارف قرآن (2): پدیده وحی