فواید مجالس حسینی طبق روایت امام حسین (ع)

امام حسین (ع) فرمودند  من اتانا یعدم خصلة من اربع: ایة محکمة  وقضیة عادلة واخا مستفادا ومجالسةالعلماء  .بحارالانوار،ج44،ص195                                                                                             کسی که به سوی ما بیاید( یعنی در مجالس مذهبی حضور یابد،کتاب های مربوط به ما رابخواند وسنت وسیره ما را بیاموزد) ازچهار فایده بهرهمند می شود:

1-با آیات محکم الهی وجهان بینی ومعارف توحیدی آشنا می شود.

2-اگر ادراک عمیق معارف دینی میسوراو  نبود داستان های عدالت آموز وتعدیل قوا وامور را می آموزد.

3-اگر ادراک او در مرحله پایین تری بودهماهنگی اجتماعی وآداب برادری ودوستی وآیین داد وستد را فرا ی گیرد.

4-اگر به هیچ یک از این ها دست نیافت دست کم از همنشینی با عالمان برخوردار می شود ومشکلاتش را در حضورآنان رفع می کند یا گرفتار مشکلات تازه نمی شود البته کمال استفاده در جمع بین فواید چهارگانه است وگرنه به مقدار توان باید بین آن ها جمع کرد.

منبع:کتاب شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، آیت الله جوادی آملی ص248

حسین (ع) کشتی نجات

مدرسه حسینی مدرسه دعوت همگان به دور ساختن از به دام افتادن در دنیاست چنان که امام حسین (ع) در شب هشتم یا نهم محرم در ملاقاتی با عمربن سعد اورا به نجات از دام دنیا وپیوستن به خود فرا خواند،عمربن سعد در پاسخ به امام  (ع) گفت: می ترسم در این صورت خانه ام را در کوفه ویران کنند. امام حسین (ع) به او فرمود:من به هزینه خود برایت خانه ای می سازم، عمربن سعد گفت می ترسم باغ ونخلستانم را مصادره کنند، امام (ع) فرمود:من در حجاز بهتر از این باغ ها که در کوفه داری به تو می دهم، عمربن سعد گفت زن وفرزندم در کوفه اند واز سلامت آنان بیم دارم، امام(ع) فرمود:من سلامت ایشان را تضمین می کنم،اما عمربن سعد دست از قدرت طلبی نکشید ونخواست از دام دنیا برهد وبا پارسایی به حقیقت خویش رو کند پس به دعوت امام حسین (ع) پشت کرد.

منبع: کتاب مدرسه حسینی،تالیف مصطفی دلشاد تهرانی،ص82

بخشنده ترین مردمان از نظر امام حسین (ع)

امام حسین (ع) فرمودند: ما معصومان بخشنده ترین مردمانیم زیرا مائده وسفره معنوی را گشودیم وغذای آماده را بر روی آن چیدیم آن گاه جامعه انسانی را به زندگی جاوید فرا خواندیم.

منبع: کتاب شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی نوشته آیت الله جوادی آملی،ص248

دعاهای امام حسین (ع)

خدایا حرکتم رابر اساس بینایی و راهم را با هدایت وروش وطریقه ام را قرین رشد وتعالی قرار ده تا مرا به مقصد (تربیتم) نایل گردانی ودیگران را به وسیله من به مقصد (تربیتشان) برسانی ومرا در آنچه تو خواهان آنی وبه جهت آن مرا آفریده ای وبدان سوی پناه داده ای، وارد نمایی.

بحارالانوار،ج85،ص214

خدایا به من بینایی وبصیرتی در امور آخرت عطا کن تا با شوق بسیار واز ترس تو به جای گناهان درپس کارهای نیک باشم.

کشف الغمه،ج2،ص63

خدایا مرا به آخرت مشتاق گردان تا آن گاه که وجود آن رابا پارسایی در امور دنیایی در خود احساس کنم.

کتاب مدرسه حسینی،ص82