بخشنده ترین مردمان از نظر امام حسین (ع)

امام حسین (ع) فرمودند: ما معصومان بخشنده ترین مردمانیم زیرا مائده وسفره معنوی را گشودیم وغذای آماده را بر روی آن چیدیم آن گاه جامعه انسانی را به زندگی جاوید فرا خواندیم.

منبع: کتاب شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی نوشته آیت الله جوادی آملی،ص248

دعاهای امام حسین (ع)

خدایا حرکتم رابر اساس بینایی و راهم را با هدایت وروش وطریقه ام را قرین رشد وتعالی قرار ده تا مرا به مقصد (تربیتم) نایل گردانی ودیگران را به وسیله من به مقصد (تربیتشان) برسانی ومرا در آنچه تو خواهان آنی وبه جهت آن مرا آفریده ای وبدان سوی پناه داده ای، وارد نمایی.

بحارالانوار،ج85،ص214

خدایا به من بینایی وبصیرتی در امور آخرت عطا کن تا با شوق بسیار واز ترس تو به جای گناهان درپس کارهای نیک باشم.

کشف الغمه،ج2،ص63

خدایا مرا به آخرت مشتاق گردان تا آن گاه که وجود آن رابا پارسایی در امور دنیایی در خود احساس کنم.

کتاب مدرسه حسینی،ص82

پیام عاشورا

عاشورا : ترتیل آیات قرآن است در الواح ابدیت 

عاشورا: انفجار نماز است درشهادت 

عاشورا: خون خداست در رگ های تنزیل

عاشورا: حضور نور است درسیطره بی امان ظلمت 

عاشورا: شفق خونبار است در فجر آگاهی

عاشورا:زنده کننده اسلام است و اسلام زنده شده عاشورا

عاشورا: رسالتی است بزرگ بر دوش اسارتی رهایی بخش

عاشورا:تجسم اعلای وجدان بزرگ است در دادگاه روزگار

عاشورا:روح توفانگر عدالت است در کالبد آفاق

عاشورا:دژ نگهبانی تعالیم وحی است در آفاق زمان ها    

منبع :کتاب عاشورا مظلومیتی مضاعف نوشته محمد رضا حکیمی